I Danmark har vi set en fremvækst af nye, private policy-tænketanke de sidste 10-15 år. Denne guide indeholder i alt 30 tænketanke, som vi har udvalgt på baggrund af vores definition af tænketanke. Tænketankene er opdelt i to kategorier:

 1. forskningsorienterede tænketanke, hvor forskning og analyse indgår som en central del af tænketankens mission og virke;
 2. policy-orienterede tænketanke, der i højere grad fokuserer på aktuelle policy-udfordringer og aktivt deltager i udviklingen af policy- løsninger. 

En anden vigtig skelnen er mellem offentligt og privat finansierede tænketanke. Dette uddybes i Den Danske Tænketanksanalyse 2018, som kan bestilles her: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 26 19 01 19


TÆNKETANKE MED FORSKNINGSMÆSSIGT UDGANGSPUNKT
 

 1. Boligøkonomisk Videncenter 
  Boligøkonomisk Videncenter blev etableret i 2009 af Realdania. Oprindeligt var initiativet tiltænkt for en treårig periode, men i 2012 blev projektet forlænget for perioden 2013-2017, og i 2012 blev det videreført yderligere til og med 2022. Kerneformålet er her at skabe en bedre forståelse af, og debat omkring, de udfordringer det danske boligmarked står overfor. Baggrunden for initiativet var den internationale økonomiske krise, som ramte det danske boligmarked hårdt i 2008 og forårsagede substantielle fald i huspriser og velstand. Læs mere på: http://www.bvc.dk/
 2. Center for Militære Studier (CMS ) 
  Center for Militære Studier blev grundlagt i 2007. Det er et forskningscenter tilknyttet Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, delvist finansieret af Forsvarsministeriet og private donationer. Tænketanken leverer med udgangspunkt i strategiske studier ”forskningsbaseret myndighedsbetjening såsom rapporter og rådgivning indenfor aktuelle sikkerheds- og forsvarspolitiske emner” til Folketinget, Forsvarsministeriet og partierne bag forsvarsforliget. Læs mere på: http://cms.polsci.ku.dk
 3. Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 
  DIIS blev oprettet i 2002 som en selvejende institution - en fusion mellem flere ledende, offentlige forskningsinstitutioner indenfor globalisering, sikkerhed, udvikling og udenrigspolitik. DIIS udfører policy-forskning og analysearbejde indenfor bl.a. europæisk sikkerhed i relation til Rusland og Mellemøsten, udviklingsbistand, studier af amerikansk udenrigspolitik og internationale organisationer. Som en del af deres forskning vurderer de løbende Danmarks udenrigspolitiske situation og informerer medier, politikere og offentligheden om resultaterne af dette arbejde. Derudover leverer DIIS udredninger og redegørelser efter anmodning fra Folketinget, ministerier, NGO’er eller andre. DIIS er en upartisk offentlig tænketank primært finansieret af Udenrigsministeriet. Læs mere på: http://www.diis.dk/
 4. Forsvarsakademiet 
  Forsvarsakademiet har gennemgået store forandringer siden grundlæggelsen, som et militært kollegium, i 1830. Siden 2014 har hovedformålet været at uddanne militære officerer og gennemføre relevant forskning indenfor de tre kerneområder: militære operationer, militær ledelse og militær strategi. Udover at levere forskningsbaseret undervisning, formidler Forsvarsakademiet deres viden bredt ud til ”samfundet, vores allierede og øvrige partnere” og gennem deres netværk af samarbejdspartere ”ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter”. Læs mere på: http://www.fak.dk/
 5. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) 
  FAOS blev etableret i 1999, men har fungeret som en forskergruppe og tænketank på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet siden 1990. FAOS har specialiseret sig i studiet af arbejdsforholdene i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng, og forskningen fokuserer især på den såkaldte ”danske model” (der betegner det danske system for regulering af løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler), og hvordan denne fungerer set i lyset af indvandring, integration og globalisering. FAOS er delvist finansieret af Beskæftigelsesministeriet. Læs mere på: http://faos.ku.dk/
 6. Rockwool Fondens Forskningsenhed 
  Rockwool Fondens Forskningsenhed blev etableret i 1981 som en af de få tænketanke i Danmark udelukkende finansieret af én privat kilde – Rockwool Fonden. Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, hvor hovedformålet her er, at levere ”uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner”. Forskningsprojekterne fokuserer på arbejdsmarkedsforhold samt velfærdsstatens funktion, stabilitet og legitimitet. Målet med forskningen er at forbedre vidensniveauet og kvaliteten af den offentlige debat og skabe det bedst mulige grundlag for den politiske beslutningsproces. Forskningen foretages primært af Rockwool Fondens egen forskningsenhed, dog i tæt samarbejde med eksterne forskere fra en række andre forskningsinstitutioner og universiteter. Læs mere på: http://www.rockwoolfonden.dk/
 7. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  Danmarks Evalueringsinstitut blev etableret under Undervisningsministeriet i 1999 efter forløberen Evalueringscenteret, der eksisterede fra 1992-1999. Denne offentlige tænketanks hovedformål er at udvikle og forbedre kvaliteten af dagtilbud, skoler og uddannelser gennem kvantitative og kvalitative evalueringer, analyser samt redskaber, og på baggrund heraf informere politiske beslutningstagere om deres forskning og analyser. Læs mere på: http://www.eva.dk/
 8. Det Etiske Råd 
  Det Etiske Råd blev stiftet i 1988 for at give Folketinget og offentlige myndigheder råd og information om etiske problemer i den nationale sundhedssektor samt til at understøtte den offentlige debat i befolkningen om ”forskningens muligheder på sundhedsområdet med nye bio- og genteknologier”. Rådet samler en bred vifte af eksperter til analyse og fremme af den offentlige debat om spørgsmål af etisk bekymring, og i 2004 blev Rådets arbejdsområde udvidet til også at omfatte den bio- og genteknologiske udvikling inden for natur, miljø og fødevarer. Læs mere på: http://www.etiskraad.dk/
 9. Institut for Menneskerettigheder (IMR) 
  IMR er en selvejende statsinstitution, der blev etableret i 2003. Deres hovedformål er at ”fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og udlandet”, og dette sker på baggrund af både grundforskning og analyser af relevante menneskerettighedsspørgsmål. I Danmark rådgiver tænketanken regeringen, Folketinget, ministerier og offentlige myndigheder om menneskerettigheder, når der bl.a. laves lovforslag, og i udlandet samarbejder tænketanken med stater, uafhængige organisationer og erhvervsliv for gennem lokal forankring at styrke menneskerettighederne i de pågældende lande. Læs mere på: http://www.menneskeret.dk/
 10. Instituttet for Fremtidsforskning 
  Instituttet for fremtidsforskning blev grundlagt i 1970. Det er en tværfaglig tænketank – og en privat non-profit virksomhed – der arbejder for at oplyse offentligheden og private om fremtiden samt dens betydning i nuet, og dermed styrke platformen for politiske beslutninger. Instituttet har til formål, at ”drive fremtidsforskning og dertil knyttet informations- og dokumentationsvirksomhed herunder sådan virksomhed, der er af særlig betydning for det danske samfunds erhvervsmæssige udvikling”. Læs mere på: http://iff.dk/
 11. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) 
  KORA blev grundlagt i 2012 som et uafhængigt institut og er delvist finansieret af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt regioner og kommuner i Danmark. Denne offentlige tænketank udfører forskning og analyse på velfærdsydelser tilbudt af kommuner og regioner. KORAs mål er at fremme kvalitetsudvikling samt optimere forvaltningen og brugen af ressourcer i den offentlige sektor. Læs mere på: http://www.kora.dk/
 12. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 
  SFI   blev grundlagt i 1958, og er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tænketanken er fokuseret på social- og velfærdspolitisk forskning i Danmark og forsker ud fra de seks overordnede temaer: ”Organisering af velfærdsservice, Arbejdsudbud, efterspørgsel og beskæftigelse, Social marginalisering og udsathed, Uddannelse, Børn, unge og familiers livsvilkår og sociale mobilitet, Etniske minoriteter, integration og samfundsdeltagelse”. Læs mere på: http://www.sfi.dk/
 13. Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI)
  ECMI blev grundlagt i 1996 af myndighederne i Danmark, Tyskland og Schleswig-Holstein. Tænketanken udfører praksis- og policy-orienteret forskning, information samt dokumentation og tilbyder rådgivning om mindretals-flertalsforhold i Europa. Læs mere på: http://www.ecmi.de/
 14. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
  NFA blev stiftet i 2007 under Beskæftigelsesministeriet, og er i dag en sektorforskningsinstitution herunder. Missionen for denne offentlige tænketank er, at ”forske, formidle og uddanne for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark”. Læs mere på: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/


POLICY-TÆNKETANKE

 1. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) 
  AR-rådet blev grundlagt i 1936 som et vigtigt forum for danske fagforeningsledere og repræsentanter for Socialdemokratiet. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark via udarbejdelse og formidling af samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne. Tænketanken arbejder både på egne policy-initiativer og på prognoser og analyser i tæt samarbejde med fagbevægelsen i Danmark. AE har et modelapparat til rådighed, ”således at der kan gennemføres avancerede konsekvensberegninger, der kan bruges som beslutningsgrundlag samt åbner mulighed for at kigge både regering og andre i kortene i forhold til politisk-økonomiske udspil”. Læs mere på: https://www.ae.dk/

 2. Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) 
  Akademiet for de Tekniske Videnskaber blev grundlagt i 1937 af en gruppe forskere indenfor naturvidenskaben og flere danske erhvervsfolk. Tænketanken er medfinansieret af en bred vifte af medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet og tekniske forskningsmiljøer i Danmark. Hovedformalet er, at ”Danmark bliver en af verdens fem førende Science and Engineering-regioner – til gavn for kommende generationer” og dette gennem styrkelse af den nationale uddannelse og forskning inden for områderne teknologi og naturvidenskab. Læs mere på: http://www.atv.dk/

 3. Axcelfuture 
  Axcelfuture blev etableret i 2012 og er en ny privat tænketank med fokus på erhvervs- og investeringsklimaet i Danmark. Rapporter og anbefalinger er sigtet mod at forbedre konkurrenceevnen i dansk økonomi, dvs. fokus på finansiering af små og mellemstore virksomheder, organisering af dansk infrastruktur, det nationale uddannelsessystem, selskabsbeskatning, finansielle institutioner mm. Axcelfuture udvikler specifikke politiske løsninger inden for disse områder på baggrund af økonomiske analyser og kvalitative inputs fra erhvervsledere, eksperter og analytikere. Læs mere på: http://axcelfuture.dk/

 4. Baltic Development Forum (BDF) 
  Baltic Development Forum er en regional tænketank og et netværk for beslutningstagere fra erhvervslivet, politik, den akademiske verden og medier i Østersøregionen. BDF blev grundlagt i 1998 som en platform, der skulle samle aktører på tværs af sektorer, grænser, regioner og niveauer af beslutningsprocessen for på denne måde at facilitere samarbejde, udvikle regionalpolitik samt forbedre vækst og konkurrenceevne i Østersøregionen - en region, der har været præget af lukkede grænser og manglende samarbejde under den kolde krig. Som offentlig politisk tænketank, primært finansieret af Udenrigsministeriet samt andre offentlige og private donorer, forbinder tænketanken forskere med vigtige interessenter, udgiver ny forskning og analyser samt faciliterer regional videnformidling. Se mere på: http://www.bdforum.org/

 5. Center for Politiske Studier (CEPOS) 
  CEPOS blev grundlagt i 2004 og er den første frie markedsorienterede tænketank i Danmark baseret på at fremme et samfund baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og begrænset offentlig styring. CEPOS blev etableret af en gruppe fremtrædende danske erhvervsfolk, politiske tænkere samt kulturpersonligheder og er i dag kun finansieret af private kilder. CEPOS er fokuseret på en række centrale temaer: offentlige finanser, skattepolitik og økonomisk analyse af arbejdsmarkedet. Læs mere på: http://www.cepos.dk/

 6. Cevea 
  Cevea blev grundlagt i 2008 og er en centrum-venstre orienteret tænketank, ”der har til formål at udvikle ideer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab". Cevea er delvist finansieret af bidrag fra fagforeninger under den danske arbejderbevægelse samt medlemsbidrag. Tænketanken deltager i den aktuelle politiske debat, udgiver analyser og organiserer ”Det progressive Akademi”. Cevea er fokuseret på en række centrale temaer herunder de offentlige finanser, social- og arbejdsmarkedspolitik og foranstaltninger af ulighed mm. Læs mere på: http://www.cevea.dk/

 7. CONCITO 
  CONCITO blev stiftet i 2008 og er en grøn tænketank med et netværk af næsten 100 virksomheder, forskere, organisationer og enkeltpersoner som medlemmer af rådet. Mange er aktive medlemmer i tænketanken og dermed tilknyttet en række ”følgegrupper” med dertilhørende projekter. Større projekter finansieres af uafhængige private fonde, og formålet med CONCITO er at " medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning". Tænketanken er derudover også involveret i en række internationale netværk med andre tænketanke med samme formål. Læs mere på: http://www.concito.dk/

 8. De Økonomiske Råd (DØR) 
  DØR blev oprettet ved lov i 1962 og er finansieret af Økonomi- og Indenrigsministeriet. DØR genererer økonomiske prognoser og politiske analyser for regeringen og Folketinget, og det primære formål er at lave uafhængige analyser af den danske økonomi og bringe arbejdsmarkedsparter sammen for at drøfte og give danske politikere evidensbaseret, politisk rådgivning om den nationale økonomi. På den ene side består DØR af et uafhængigt råd af lærde økonomer - såkaldte vismænd – som sidder i rådet for en periode. På den anden side organiserer tænketanken også 27 medlemmer af Rådet, som repræsenterer fagforeninger, arbejdsgivere, Danmarks Nationalbank, Økonomi-, Beskæftigelses- og Finansministeriet samt uafhængige eksperter. Rådets formelle rolle er at fungere som en finanspolitisk vagthund, og Rådet er forpligtet ved lov til at give en årlig vurdering af de offentlige finanser, herunder vurdering af om finanspolitikken langsigtet er bæredygtig. Læs mere på: www.dors.dk

 9. Det Økologiske Råd 
  Det Økologiske Råd blev grundlagt i 1991 og har til formål at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark med fokus på miljøhensyn, social retfærdighed og menneskelig trivsel. Tænketanken er en organisation baseret på medlemskontingenter og donationer fra private fonde, der beskæftiger sig med miljø- samt forbrugerpolitik og indgår i dialog med både politikere og offentligheden. Læs mere på: http://www.ecocouncil.dk/

 10. Det Udenrigspolitiske Selskab (DUS) 
  Det Udenrigspolitiske Selskab blev stiftet i 1946 med det formål at skabe opmærksomhed omkring og fremme den offentlige interesse for udenrigspolitik og internationale anliggender i almindelighed. For at stimulere den offentlige debat udgiver DUS en række undersøgelser og rapporter om relevante udenrigspolitiske spørgsmål samt engagerer sig i udenrigspolitiske debatter med de vigtigste politiske beslutningstagere. DUS finansieres dels gennem medlemsbidrag. Læs mere på: http://udenrigs.dk/

 11. Tænketanken DEA 
  Tænketanken DEA blev grundlagt i 2010 og er fokuseret på uddannelse- og forskningspolitik i Danmark på alle niveauer. DEAs formål er at fremme effektive offentlige investeringer indenfor forskning, uddannelse og innovation, som bidrager til øget vækst og produktivitet i samfundet og erhvervslivet. Tænketanken producerer politisk forskning samt analyse, og engagerer sig i dialog med centrale offentlige og private aktører. DEA er primært finansieret af uddannelsesinstitutioner gennem medlemskabs gebyrer, private fonde og offentlige programmer. Læs mere på: http://www.dea.nu/

 12. Justitia 
  Justitia blev grundlagt i 2014 og er den første tænketank med et udelukkende fokus på juridiske spørgsmål. Justitias hovedformål er at ”styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i offentligheden, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere i Danmark såvel som internationalt”. Det er en uafhængig tænketank, der er finansieret af sponsorater fra privatpersoner, fonde og virksomheder. Læs mere på: http://www.justitia-int.org/

 13. Kraka 
  Kraka blev grundlagt i 2011 med det formål at yde og formidle viden, der kan bidrage til at skabe balancerede overvejelser og kvalificere de politiske beslutninger inden for ”individet, erhvervene og den offentlige sektor” – her især den offentlige sektor. Tænketanken analyserer og foreslår strukturelle tilpasninger, der har til formål at udvikle og tilpasse velfærdsmodellens langsigtede perspektiv. Endvidere har tænketanken også et internationalt udsyn. Læs mere på: http://www.kraka.org/

 14. Kvinfo 
  KVINFO – Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed - blev grundlagt i 1987 som en selvejende institution under Kulturministeriet. Tænketanken arbejder hen imod en vision om en ”fri, ligestillet og mangfoldig fremtid” ved at indsamle, generere og formidle information og forskning om ligestilling med det formål at skabe dialog og partnerskaber. Læs mere påhttp://www.kvinfo.dk/

 15. Mandag Morgen 
  Mandag Morgen blev grundlagt i 1989 og er i dag en kombination af en tænketank og et mediehus. Deres mission er gennem grundig analyse, præcis kommunikation og stærke netværk at hjælpe beslutningstagere ”med at forstå de udfordringer vores samfunds står over for samt at udvikle og formidle nye løsninger”. Mandag Morgen fokuserer på spørgsmål som klimaændringer, bæredygtighed, velfærdssystemer, folkesundhed, virksomheders innovation og vækst, globalisering samt det digitale samfund. Læs mere på: www.mm.dk

 16. Tænketanken Europa 
  Tænketanken Europa blev grundlagt i 2013 og er en uafhængig tænketank hovedsageligt organiseret og finansieret af de største arbejdsgiverorganisationer i Danmark - Dansk Industri og deres fagforenings modstykke, CO-Industri. Forskningsområder er EU-politiske anliggender relateret til Danmark, hvor udviklingen i den offentlige mening er af særlig bekymring. Tænketanken Europa er også i vid udstrækning engageret i dialog med centrale offentlige og private aktører for at kunne udvikle konstruktive politiske løsninger til Danmarks rolle i Den Europæiske Union. Læs mere på: http://www.thinkeuropa.dk/